Privacybeleid

Zorgboerderij De Mettemaat B.V. is een middelgrote zorgonderneming. Wij bieden onze diensten aan op basis van de wetgeving WMO, WLZ en Jeugdwet. Dit doen we niet alleen maar samen met ons team.

Zorgboerderij De Edelingen is sinds 2014 onderdeel van Zorgboerderij De Mettemaat B.V., overal waar De Mettemaat staat wordt ook De Edelingen mee bedoeld. 

Als onderneming zijn we op basis van de wetgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dit is voor een deel ook privacy gevoelige informatie. In sommige gevallen moeten we ook informatie delen met andere organisaties of bedrijven. Denk daarbij aan gemeenten, gezondheidsorganisaties, of de belastingdienst. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zo zorgvuldig mogelijk verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat:

 • Wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • De door ons verwerkte persoonsgegevens beperken zich tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • We vragen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Wij geven geen gegevens door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Als wij gegevens met andere organisaties moeten delen, dan maken we afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en dat spreken we ook af met partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • De persoonsgegevens die wij verwerken kan op uw verzoek worden ingezien en indien nodig gecorrigeerd of verwijderd
 • De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de in dit document beschreven verwerkingsdoeleinden. Waar wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens conform deze wettelijke bewaartermijnen

Bezoekers van onze website: www.demettemaat.nl

Als u onze website bezoekt dan kunt u ook via onze website om informatie vragen. Van uw bezoek aan onze website registreren wij geen gegevens. Als u via onze website om informatie vraagt krijgt u deze op uw eigen uitdrukkelijke verzoek toegestuurd op het door u verstrekte e-mailadres. Wij zullen uw e-mailadres niet voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 0575-463289, dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 12.00 uur Of stuur een email naar het volgende e-mailadres: info@demettemaat.nl.

Wijzigingen

De wetgeving rondom uw privacy is volop in ontwikkeling. Wij zullen proberen om daar passend op in te spelen. Daarom kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring zal steeds te vinden zijn op de onze website www.demettemaat.nl.

Het gebruik van persoonsgegevens betreffende deelnemers

Voor deelnemers die diensten afnemen bij De Mettemaat B.V. verwerken wij persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van onze dienstverlening verwerken wij bijvoorbeeld uw kennismaking/intakegesprek, gegevens over de zorgvraag en zorgbehoefte, diagnostische gegevens, gegevens ten aanzien van uw medicijngebruik. Maar ook leggen we periodiek observatie en functioneringsgegevens vast.

Deze gegevens gebruiken we om u passende zorg en begeleiding te kunnen bieden. Ook hebben wij gegevens nodig om voor uw gezondheid te kunnen zorgen. We moeten gegevens vastleggen om de ontwikkelingen in uw welzijn en gezondheid te kunnen beoordelen en hierop in te spelen.

Persoonsgegevens

 • Naam, adres, BSN en woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Samenstelling gezin, huishouden en belangrijkste netwerk
 • Intake en overdrachtsgegevens rondom uw ziektebeeld, diagnose
 • Levensloop /biografie
 • Ziektekostenverzekering
 • Gegevens ten aanzien van uw gezondheid en functioneren
 • Observaties, rapportages en evaluaties

Doeleinden

De door u verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om de zorgafspraken met opdrachtgevers vast te kunnen leggen. Daarnaast stellen we met behulp van deze een zorgplan op waarin we de doelen van begeleiding met u afstemmen. We observeren, rapporteren en leggen gegevens vast om uw persoonlijke ontwikkeling te kunnen beoordelen en met u te bespreken.

Verstrekking aan derden

Wij gebruiken deze gegevens voor onze eigen (zorg)administratie en (zorg)organisatie. Gegevens over uw functioneren gebruiken we om de gewenste ontwikkeling te documenteren alsook deze met u en uw netwerk te kunnen bespreken.

In het kader van de zorgopdracht zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met de opdrachtgever(s). Deze vraagt periodiek om afstemming over de ontwikkelingen in uw gezondheid.

Betreffende informatie delen we alleen nadat we deze met u hebben besproken en afgestemd en in overleg met u.

Wij delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens met derden en alleen voor de genoemde doeleinden. Wij delen geen informatie met derden voor andere doelen dan waarvoor we ze hebben verzameld.

In het kader van de zorgadministratie werken we samen met een verwerkers organisatie. Met deze organisatie is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Toegang tot dossier

Alleen het personeel, directie, cliënt en ouders/vertegenwoordiger hebben toegang tot het dossier. U als cliënt of ouder/vertegenwoordiger heeft het recht op inzage van het dossier en daarbij de mogelijkheid tot verbetering, aanvulling of wanneer deze niet meer actueel zijn kunt u bezwaar indienen met verzoek tot verwijdering van gegevens. Mocht dit aan de orde zijn kunnen wij u daarbij helpen om uitleg te geven. Het personeel en directie gebruikt het dossier alleen zorg gerelateerd. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u als zorgvrager/ouders/vertegenwoordiger vooraf kenbaar wilt maken als u uw dossier wilt inzien. Mocht een externe partij (zoals een gemeente, zorgkantoor of accountant) uw dossier in willen zien, dan zullen wij altijd schriftelijk om toestemming vragen.

Datalek

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen en afspraken bestaat de kans dat er bijvoorbeeld persoonsgegeven verstuurd worden naar een onjuiste vervanger, men spreekt dan van een datalek. Wanneer dit gebeurt zal er onderzocht worden of er inbreuk op de privacy kan ontstaan. Wanneer dit zo is dan wordt er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 0575-463289, dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 12.00 uur.

Of stuur een email naar het volgende e-mailadres: info@demettemaat.nl.